GOK Lelów - Kontakt
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
ul. Szczekocińska 31
42-235 Lelów

tel./fax: (+48) 34 355 00 47

 e-mail:

goklelow@gmail.com

sekretariat.goklelow@gmail.com

ksiegowagok.lelow@gmail.com

zbigniewgul.goklelow@gmail.com

 

Rachunek bankowy:

Krakowski Bank Spółdzielczy O/ Niegowa Filia Lelów

 15 8591 0007 0330 0923 0606 0001

 

 

Ewa Molenda- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie

tel. 663 442 881

tel./fax 34/3550047

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie reprezentowany przez Dyrektora GOK – Panią Ewę Molenda z siedzibą 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 31. Można się z nim kontaktować listownie na adres GOK w Lelowie lub mailowo: goklelow@gmail.com

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- mgr Katarzyna Macherzyńska
e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań instytucji (m.in. organizacja imprez, zajęć i warsztatów, wycieczek, zawieraniem umów etc.) i innych obowiązków prawnych - na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2017, poz. 862 z późn. zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 a) b)  c) RODO.

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przpisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z działań kulturalnych podejmowanych przez Administratora.

 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Formularz kontaktowy
2003 - 2018
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 104
Bieżący miesiąc: 22447
OGÓŁEM: 1477499
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski