Statut GOK

Załącznik

Do Uchwały Nr 159/XVII/200

Rady Gminy w Lelowie

z dnia 11 grudnia 2000

 

   

STATUT

 

                                                            GMNINNEGO OŚRODKA KULTURY w LELOWIE

 

 

 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1.1 Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, zwany dalej Ośrodkiem   

   jest gminną instytucją kultury.

      2. Siedziba Ośrodka mieści się w Lelowie, a terenem działania jest

   Gmina Lelów.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1)    ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),

2)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),

3)    postanowienia niniejszego Statutu. 

§ 3. Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi

   gospodarkę finansową.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§    4. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez;

- wzbogacanie osobowości człowieka poprzez rozpoznawanie, rozbudowanie zainteresowań kulturalnych i sportowych,

- kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw a także umiejętność współżycia w grupie i z pojedynczymi osobami,

- rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego,

- tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu

2. Ośrodek może:

- organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty i spotkania,

- prowadzić imprezy rozrywkowe i turystyczne i sportowe,

- prowadzić działalność wydawniczą,

- prowadzić kółka i ogniska artystyczne,

prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

- realizować imprezy zlecone,

- świadczyć usługi gastronomiczne.

 

§ 5. 1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:

a)    wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,

b)    prowadzeniu małej gastronomii,

c)    prowadzeniu drobnego handlu,

d)    odpłatnym doradztwie ( w dziedzinach związanych z działalnością statutową)

e)    organizowaniu aukcji dzieł sztuki

f)      prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki

g)    świadczeniu usług eksperckich i konserwatorskich

h)    działalności wydawniczej

   2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

 

 

RODZIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE

§ 6. 1.Ośrodkiem kieruje dyrektor zatrudniany przez Zarząd Gminy.

       2. Zatrudnienie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu

  przeprowadzonego przez Zarząd Gminy, w oparciu o zasady

  określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę Gminy.

       3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

           a) kierowanie bieżącą działalnością

           b) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz

           c) zarządzanie majątkiem Ośrodka

           d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników

           e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników

           f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych

           g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu 

              finansowego

           h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności

           i) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o

              udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem   

              państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 7. Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosi przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki działań.

 

§ 8. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

       2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego. 

 

§ 9. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii działających w Ośrodku związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.

 

§ 10. 1. Zarząd Gminy sprawuje nad Ośrodkiem nadzór 

   administracyjno- finansowy.

         2. Nadzorowi temu podlega:

             a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Ośrodkowi  

                 środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem

             b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących  

                 organizacji pracy i spraw pracowniczych

         3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Zarząd ma 

             prawo wydelegować imiennie swoich członków lub 

             pracowników Urzędu Gminy, do których obowiązków

             służbowych należą sprawy kultury.

         4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:

              a) wstępu do Ośrodka w godzinach otwarcia

              b) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.

         5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

         6. treść protokołu, wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Zarząd Gminy, wydając stosowne zalecenia.

         7. Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Zarządu i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Gminy, o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

§ 11.1 Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

 

       2. Źródłami środków finansowych są;

           a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

           b) dotacje z budżetu gminy,

           c) darowizny, spadki, zapisy,

           d) kredyty bankowe,

           e) odsetki z lokat bankowych,

           f) inne dozwolone prawem.

 

        3. Źródłami środków finansowych mogą być także:

           a) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących

               zadań własnych instytucji kultury przejętej przez gminę w 

               dniu 1 stycznia 1999 r.,

           b) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem

               państwa w dziedzinie kultury.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

 

§ 12. 1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy

             Dyrektor.

 

          2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny 

              skutków obowiązywania.

 

          3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi

              opiniami Dyrektor przekłada za pośrednictwem Zarządu 

              Gminy, Przewodniczącemu  Rady Gminy z wnioskiem o

              skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w

              sprawie zmiany Statutu.

 

          4. Zarząd Gminy przekłada Przewodniczącemu Radu projekt i

              wniosek, o którym mowa w ust. 3 ze swoją opinią w terminie

              14 dni od dnia ich otrzymania.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

PRZEPIS KOŃCOWY

 

 

§ 13. W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 2003 - 2020
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 293
Bieżący miesiąc: 16093
OGÓŁEM: 1888534
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski