Fotograficzny - "Gmina Lelów w ... obiektywie"

Konkurs fotograficzny "Gmina Lelów w ... obiektywie" odbywa się w czterech edycjach:

  • "Gmina Lelów w wiosennym obiektywie"
  • "Gmina Lelów w letnim obiektywie"
  • "Gmina Lelów w jesiennym obiektywie"
  • "Gmina Lelów w zimowym obiektywie"

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "GMINA LELÓW W ...  OBIEKTYWIE"

 

1.  Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Gmina Lelów w ... obiektywie” jest Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie.

2.  Celem konkursu jest ukazanie architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych walorów Gminy

     Lelów. Organizatorzy oczekują na prace ukazujące gminę w ciekawy i oryginalny sposób. Konkurs ma też na celu

     promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie

     uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.

3.  Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 rok życia.

4.  Wszystkie nadesłane fotografie mają być wykonane na terenie Gminy Lelów i mają nawiązywać do przyrody,

     architektury i dziedzictwa historyczno- kulturalnego Gminy Lelów.

5.  Na konkurs każdy uczestnik może przesłać do 5-u zdjęć.

6.  Uczestnik konkursu fotograficznego powinien nadesłać zdjęcia w formie cyfrowej (płyty CD/DVD formacje JPG,

     rozmiar od 1 mB do 5 mB) na adres Gminny Ośrodek Kultury ul. Szczekocińska 31, 42- 235 Lelów.

7.  Każde zdjęcie powinno zostać oznaczone następującymi danymi:

  • imię i nazwisko autora
  • data i miejsce wykonania
  • Do zdjęć należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (imię i nazwisko, adres, dane dot. zdjęć oraz oświadczenie, że posiada się prawa autorskie do przesłanych prac i wyraża się zgodę na ich wykorzystanie do celów związanych z promocją Gminy Lelów), którą należy przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szczekocińska 31, 42- 235 Lelów.
  • Karta Zgłoszenia dostępna jest na stronie: www.goklelow.pl
  • Prace nie spełniające zasad uczestnictwa (bez podpisu) nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.
  • W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich autor ma obowiązek załączyć deklarację/pozwolenie wykorzystania wizerunku – w innym przypadku zdjęcie będzie wykluczone z konkursu.

8.  Na kopercie należy umieścić napis Konkurs Fotograficzny – Gmina Lelów w ... obiektywie”.
9.  Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz udzieleniem prawa do

     nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i

     w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do

     rozpowszechniania w ramach celów statutowych GOK, przechowywania i eksponowania w zasobach Gminy Lelów.
10.  Jury zostanie powołane przez Organizatora.
11.  Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury wybierze najlepsze prace konkursowe. Decyzje jury są ostateczne.
12.  Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na

       stronie internetowej Organizatora.
13.  Zostanie zorganizowana również wystawa pokonkursowa.
14.  Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
15.  Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
16.  Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac

       przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie).
17.  Osoby niepełnoletnie obowiązane są załączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie,

       której formularz stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo

       do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów wymienionych w regulaminie.
18.  Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych

       prac i uznaniem niniejszego regulaminu. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.

       zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593

       z późn. zm.).

19.  Na zakończenie zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa – Gmina Lelów w ... obiektywie”.

20.  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów zgodnie

       z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

 

 

 

 

 

2003 - 2020
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 139
Bieżący miesiąc: 13071
OGÓŁEM: 1782761
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski