2018-06-29 13:00
Konkurs Piosenki Żydowskiej

KONKURS PIOSENKI ŻYDOWSKIEJ W LELOWIE

 

I. ORGANIZATORZY

Starostwo Powiatowe w Częstochowie,

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

 

II. CELE KONKURSU

Propagowanie i popularyzowanie „Święta Ciulimu- Czulentu” w oparciu o repertuar zespołów klezmerskich oraz zespołów prezentujących muzykę żydowską. Prezentacja talentu i umiejętności uczestników konkursu. Kształtowanie wrażliwości artystycznej. Kształtowanie postawy tolerancyjnej względem innej religii, kultury i tradycji. Propagowanie dialogu międzykulturowego. Popularyzowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją żydowską.

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Do udziału zapraszamy solistów w kategorii wiekowej 10- 18 lat oraz dorosłych z województwa śląskiego.

2. Wykonawca przygotowuje dwie piosenki z repertuaru zespołu klezmerskiego „Chmielnikers” lub innego dowolnego zespołu klezmerskiego. Teksty piosenek oraz podkłady muzyczne do utworów zespołu „Chmielnikers” są dostępne na stronie www.goklelow.pl. Przewiduje się również własną aranżację podkładu.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej do Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie mailowo, faxem, osobiście lub pocztą na adres GOK w Lelowie, ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów z dopiskiem „Konkurs Piosenki Żydowskiej”. Kartę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2018 r. W przypadku wysłania karty zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu do GOK.

4. Przesłuchanie solistów odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 r. od godziny 10.00 w sali widowiskowej GOK w Lelowie.

5. Zgłoszenia do konkursu dokonuje    a) placówka delegująca    b) rodzic lub opiekun

6. Koncert laureatów odbędzie się 19 sierpnia 2018 r. podczas Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XVI Święta Ciulimu- Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur.

 

IV. OCENA

Oceny dokona komisja powołana przez Organizatora według następujących kryteriów:

- techniczny poziom wykonania utworu,

- właściwy dobór piosenki,

- interpretację utworu,

- prezentację sceniczną.

 

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Komisja przyzna statuetki nagrodzonym i wyróżnionym laureatom. Laureaci wytypowani przez jury konkursu wystąpią podczas Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XVI Święta Ciulimu- Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur w dniu 19 sierpnia 2018r.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)      Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom sprzęt nagłaśniający oraz aparaturę do odtworzenia półplaybacku. O ewentualnych zmianach organizacyjno- regulaminowych uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

2)      Niepełnoletni uczestnicy konkursu przyjeżdżają z opiekunem (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel).

3)      Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja zgłaszająca.

4)      Wykonawcy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów.

5)      Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

6)      Niepełnoletni uczestnik konkursu musi przedłożyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów na jego uczestniczenie w konkursie oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej (wzór karty zgłoszenia oraz wszystkie klauzule dostępne poniżej).

7)      Uczestnik zezwala na bezpłatne wykorzystanie w celach promocji i reklamy wizerunku, materiałów dźwiękowych i filmowych z jego uczestnictwem, nagranych podczas konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia.

8)      Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9)      Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

2003 - 2018
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 790
Bieżący miesiąc: 11094
OGÓŁEM: 1094226
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski